รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ทักษะ ประโยชน์ มีอะไรบ้าง

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในยุคของการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูลมีกี่มิติ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เฉลย ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่สามารถใช้แนวคิดของผู้อื่นในการผลิตผลงานของตน เช่นการแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ media and data management ability เฉลย การรู้เท่าทันสื่อ มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ
Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

วิธีการสร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชน (Media Literacy) เพื่อการเรียนรู้เชิงสื่อ

การสร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชน (Media Literacy) เพื่อการเรียนรู้เชิงสื่อเป็นกระบวนการที่สำคัญในยุคที่มีการกระจายข่าวสารและเนื้อหามากมายผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องที่น่าสนใจ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชนเพื่อการเรียนรู้เชิงสื่อได้

7 สร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชน

 1. เลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ในยุคของข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่แน่นอนมีมากมาย จึงสำคัญที่จะเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ควรเลือกสื่อที่มีความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา และมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบแหล่งข่าวที่มีการตรวจสอบข้อมูลและการรับรองความถูกต้องของข้อมูล เช่น สื่อข่าวที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม

 2. ตรวจสอบแหล่งข่าวที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมและสมดุลขึ้น ควรตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาจากแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น สื่อข่าวที่มาจากซ้าย กลาง และขวา หรือแหล่งข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประเทศและต่างประเทศ

 3. พิจารณาสื่อต่าง ๆ ในการสร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชน ควรพิจารณาการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ แผนภูมิ และข้อความ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการเขียนและการสื่อสารของสื่อต่าง ๆ และใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสาร

 4. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ก่อนที่จะรับรู้เนื้อหาในสื่อ ควรตรวจสอบและตระหนักถึงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่มากับเนื้อหาดังกล่าว และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น

 5. ออกความเห็นและเป็นผู้บริโภคแสตมป์ เพื่อเพิ่มการเข้าใจในเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ควรเป็นผู้บริโภคแสตมป์โดยการพิจารณาเรื่องราวที่แสดงออกมา เข้าใจว่าสื่อต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นที่น่าสนใจ และสามารถออกความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านั้นได้

 6. สร้างเนื้อหาที่เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล หากคุณต้องการสร้างเนื้อหาแบบสื่อสารมวลชนเพื่อการเรียนรู้เชิงสื่อ ควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่นำเสนอ และเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมสำหรับผู้รับชมที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

 7. พัฒนาทักษะอ่านและวิเคราะห์สื่อ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่านและวิเคราะห์สื่อ ควรปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างและใช้เนื้อหาแบบสื่อสารมวลชนเพื่อการเรียนรู้เชิงสื่อใช้เวลาและประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะในการอ่านและวิเคราะห์สื่อที่จำเป็นสำหรับการเข้าใจเนื้อหาในสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในยุคของการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูลมีกี่มิติ

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในยุคของการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูลมีหลายมิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. การเข้าใจเนื้อหา ในยุคของการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูลมากมาย เราต้องการเข้าใจเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเต็มรูปแบบ การรู้เท่าทันสื่อในด้านนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาว่ามีความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องสามารถอ่านระหว่างบรรทัด วิเคราะห์เนื้อหาที่ซับซ้อนและคิดวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อเข้าใจความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา

 2. การตรวจสอบและวิเคราะห์แหล่งข้อมูล เนื่องจากมีการกระจายข่าวสารและเนื้อหามากมายผ่านสื่อต่าง ๆ การรู้เท่าทันสื่อต้องสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการรับรองความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของผู้เผยแพร่ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และแหล่งข้อมูลเสริมอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ

 3. การเข้าใจบทบาทและเจตนาของผู้เผยแพร่ การเรียนรู้เชิงสื่อในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับการเข้าใจบทบาทและเจตนาของผู้เผยแพร่เนื้อหา หากผู้เผยแพร่มีความต้องการในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเต็มรูปแบบ หรือเพื่อสร้างกระแสข่าว หรือมีเจตนาอื่น ๆ ที่มีผลต่อเนื้อหา การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้เราวิเคราะห์เจตนาของผู้เผยแพร่และเข้าใจความสัมพันธ์กับเนื้อหา

 4. การเข้าใจเทคโนโลยีและการเผยแพร่ ในยุคการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูล เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อต้องรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างและแพร่เสริมเนื้อหา เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มสื่อสังคม การใช้ข้อมูลส่วนตัว และการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ

 5. การพัฒนาทักษะสื่อสารและการวิเคราะห์ เพื่อรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการวิเคราะห์สื่อ ทักษะเหล่านี้รวมถึงการเขียน การสื่อสารทางด้านมีเดีย การสื่อสารทางเสียง การสื่อสารทางภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร

การรู้เท่าทันสื่อในยุคของการโพสต์ ไลค์ และแชร์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องคำนึงถึงหลายมิติ และความรู้ในด้านนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอและเข้าใจเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 01

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy Skills) เป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบันเพื่อเข้าใจและวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ และสารสนเทศที่มีมากมาย ซึ่งสามารถเรียบเรียงได้เป็นหลายด้าน ดังนี้

 1. การวิเคราะห์เนื้อหา ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการตระหนักและเข้าใจความหมายและเนื้อหาที่ถูกต้องของสื่อและสารสนเทศ การวิเคราะห์เนื้อหามีการสำรวจและตรวจสอบแหล่งข้อมูล เนื้อหา และผู้สร้างสื่อเพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อถือได้และความน่าเชื่อถือของสื่อต่าง ๆ

 2. การตรวจสอบแหล่งข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศต้องสามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่นำเสนอ เช่น ตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การตรวจสอบแหล่งข้อมูลช่วยลดความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ผิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

 3. การเข้าใจแนวคิดและประเด็น ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึงการเข้าใจและวิเคราะห์แนวคิดและประเด็นที่ถูกต้องในสื่อต่าง ๆ เช่น การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ การวิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบทางสังคม และการรับรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างในประเด็นที่สนใจ

 4. การสร้างสื่อและสารสนเทศ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึงการสร้างเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ และกราฟิก เพื่อสื่อสารความเข้าใจและความรู้เพื่อแสดงความคิดเห็น การสร้างสื่อและสารสนเทศต้องคำนึงถึงความชัดเจน ความน่าสนใจ และความเข้าใจของผู้รับสาร

 5. การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสาร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การค้นหาข้อมูลออนไลน์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชันสื่อสาร เป็นต้น

 6. การเป็นผู้บริโภคแสตมป์ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศรวมถึงการเป็นผู้บริโภคแสตมป์ที่มีการเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ด้วยการตระหนักถึงความต้องการของผู้สร้างสื่อและเจตนาของสื่อ

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจและฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในการวิเคราะห์และใช้สื่อและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน

ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ อย่างมีความคิด Critically, และใช้ประโยชน์จากสื่อในทางเชิงบวกและสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ความรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วยความเข้าใจในการสร้างสื่อและเผยแพร่ข้อมูล การวิเคราะห์สื่อเพื่อรับรู้เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสื่อ การรับรู้ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อมาเกี่ยวข้อง และการเข้าใจถึงภาพลักษณ์สื่อและความสื่อสารที่ซับซ้อนของสื่อต่าง ๆ

การรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เรามีการคิดอย่างเป็นวิจารณ์ในการรับรู้ข่าวสารและสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เราสามารถเข้าใจถึงแนวคิดที่ได้ถูกนำเสนอ สามารถประเมินคุณภาพแหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการและเจตนาของผู้สร้างสื่อ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อของเราเอง เพื่อใช้สื่อในการสื่อสาร และแสดงออกเองอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมของวันนี้

องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์และเข้าใจสื่อ เป็นการวิเคราะห์และเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของสื่อต่าง ๆ เพื่อเข้าใจความหมายและเนื้อหาที่ถูกส่งผ่านสื่อ

 2. การตรวจสอบแหล่งข้อมูล เป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ในสื่อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเท็จจริง

 3. การเข้าใจเทคนิคสื่อ เป็นการเข้าใจและวิเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสื่อ เช่น การใช้ภาพถ่าย การตัดต่อวิดีโอ การใช้ข้อมูลสถิติ เป็นต้น

 4. การเข้าใจผลกระทบทางสังคม เป็นการเข้าใจผลกระทบที่สื่อมีต่อสังคม และวัฒนธรรม เช่น การสร้างสรรค์ความคิด เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น

 5. การเข้าใจภาพลักษณ์สื่อ เป็นการเข้าใจและวิเคราะห์ภาพลักษณ์ที่ใช้ในสื่อ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเนื้อหา

 6. การเป็นผู้สร้างสื่อ เป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและแสดงออกเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การรู้เท่าทันสื่อนี้ช่วยให้เราเป็นผู้บริโภคแสตมป์ที่มีการคิดอย่างวิจารณ์ รับรู้ผลกระทบทางสังคม และสามารถนำสื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์และแสดงออกเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อมวลชนอย่างหนาแน่น ดังนั้น การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมที่สื่อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 03

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่สามารถใช้แนวคิดของผู้อื่นในการผลิตผลงานของตน เช่นการแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย

การรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้แนวคิดของผู้อื่นในการผลิตผลงานของตนได้ เช่นการแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย โดยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนที่จะทำการแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดีย ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างละเอียด เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 2. อ้างอิงแหล่งข้อมูล เมื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องตามแนวทางและนโยบายของวิกิพีเดีย และแสดงข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

 3. ใช้แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม หากเจอข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เพียงพอ สามารถค้นหาแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้ เช่น การเข้าถึงงานวิจัยทางวิชาการ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

 4. ส่งข้อเสนอแนะแก้ไข หลังจากได้รวบรวมข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม สามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายของวิกิพีเดียในการแก้ไขและอ้างอิงข้อมูล

การใช้แนวคิดของผู้อื่นในการแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียต้องคำนึงถึงความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของวิกิพีเดียเพื่อรักษาคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ media and data management ability

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและการจัดการข้อมูล (Media and Data Management Ability) เป็นความสามารถในการจัดการและใช้สื่อและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงเฉลยดังนี้

 1. การประเมินและวิเคราะห์สื่อและข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเริ่มต้นด้วยการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพและความน่าเชื่อถือของสื่อและข้อมูลที่มีอยู่

 2. การค้นหาและเลือกใช้สื่อและข้อมูลที่เหมาะสม การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลเน้นการค้นหาและเลือกใช้สื่อและข้อมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของตน

 3. การออกแบบและจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเน้นการออกแบบและจัดระเบียบข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบป้ายกำกับ (Tagging) หรือการจัดเก็บข้อมูลในโครงสร้างที่เรียบเรียงอย่างมีระเบียบ

 4. การเข้าถึงและใช้สื่อและข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเน้นการเข้าถึงและการใช้สื่อและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการและนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือการสร้างสรรค์

 5. การรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเน้นการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลจะถูกเข้าถึงหรือนำไปใช้โดยไม่เหมาะสม

 6. การปรับปรุงและพัฒนาทักษะ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ต้องการการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการจัดการสื่อและข้อมูลอย่างเสถียรและประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกฝนเพิ่มเติม

การรู้เท่าทันสื่อ มีอะไรบ้าง

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นการรู้และเข้าใจสื่อต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้

การรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy

 1. การเข้าใจสื่อและพลเมืองกลาง(MediaandCivicUnderstanding) การรู้เท่าทันสื่อเน้นในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและการสังคม รวมถึงเข้าใจแนวคิดทางเศรษฐกิจ การดำเนินงานทางการเมือง และภูมิปัญญาทางสังคมที่มีอิทธิพลในสื่อ

 2. การวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) การรู้เท่าทันสื่อมีการวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ เพื่อเข้าใจโครงสร้างของสื่อ วิธีการสร้างสื่อ และเนื้อหาที่ถูกสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้และเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในสื่อ

 3. การรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบ (Awareness and Analysis of Media Influence) การรู้เท่าทันสื่อเน้นในการรับรู้และวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจที่สื่อสร้างขึ้น รวมถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่สื่อสร้างขึ้นได้

 4. การสร้างสื่อ (Media Creation) การรู้เท่าทันสื่อเน้นในการสร้างสื่อใหม่โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทางสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างสื่อที่มีความหมายและผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 5. การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร (Technology Usage) การรู้เท่าทันสื่อเน้นในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงสื่อและข้อมูล รวมถึงการสื่อสารและแสดงออกผ่านสื่อและเครื่องมือทางสื่อต่าง ๆ

 6. การวิเคราะห์สื่อเดียวกัน (Media Literacy Across Media) การรู้เท่าทันสื่อเน้นในการรับรู้และวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ ที่มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น สื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เพื่อเข้าใจและวิเคราะห์สื่อตามลักษณะและคุณลักษณะของแต่ละสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการเข้าใจและการวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ ให้มีความคิด Critically และสามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจและการสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน

 

ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) มีประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมอย่างมากมาย ซึ่งรวมถึง

 1. เข้าใจและวิเคราะห์สื่ออย่างมีความรู้ การรู้เท่าทันสื่อช่วยเพิ่มการเข้าใจและการวิเคราะห์สื่อในทางเชิงวิจารณ์ ช่วยให้เราไม่เป็นผู้บริโภคสื่อที่เชื่อมั่นโดยไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูล

 2. ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การรู้เท่าทันสื่อช่วยในการรับรู้และระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ช่วยป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดๆ ในสังคม

 3. สร้างทักษะในการสร้างสื่อเนื้อหา การรู้เท่าทันสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการสร้างสื่อเนื้อหาที่มีคุณภาพ ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ สื่อถึงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เป็นผู้รับรู้และผู้ใช้สื่ออย่างมีสติปัญญา การรู้เท่าทันสื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการรับรู้และใช้สื่ออย่างมีสติปัญญา ช่วยให้เราไม่เข้าสู่การโดนควบคุมโดยสื่อและสารสนเทศ แต่สามารถคิดวิจารณ์และใช้ข้อมูลในสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การเสริมสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างมีสติปัญญา การรู้เท่าทันสื่อช่วยสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการใช้สื่อที่มีความรับผิดชอบ ช่วยให้ผู้คนเข้าใจและเห็นคุณค่าของสื่อที่มีคุณภาพและเกลียดชังสื่อที่ไม่เป็นประโยชน์

 6. สร้างความมั่นใจและสมาคมในสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้สื่อและสารสนเทศในสังคมออนไลน์ ช่วยเพิ่มการสร้างสมาคมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์และร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น

การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะสำคัญในยุคสื่อมวลชน ช่วยให้เราเป็นผู้มีการคิดวิจารณ์และใช้สื่ออย่างมีสติปัญญา เพื่อสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและการแสดงออกตนเองในสังคมอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของวันนี้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ทฤษฎีเกมหมากรุกคืออะไร?

แบบฝึกหัด ทฤษฎีเกม พร้อมเฉลย ทฤษฎีเกม game theory pdf ทฤษฎีเกม ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม วิจัย ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกมศูนย์ ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม หนังสือ ทฤษฎีเกม คณิตศาสตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ในการแพ้หมากรุก เมื่อใดจึงจะถือว่าเป็น “แมท”?

ประวัติหมากฮอส วิธี เล่น หมากฮอส มาตรฐาน ทำไม เรียก หมากฮอส หมากรุก เล่นกับ บอ ท แช ท หมากฮอส แช ท วัยรุ่น หมากฮอส หมากรุก ตาราง หมากฮอส ขนาด เท่า ไหร่ กลหมากฮอส ใกล้ฉัน ออนไลน์
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
ปก คู่มือการบริหาร จัดการหนี้

คู่มือการบริหาร จัดการหนี้ แผนบริหาร ประจําวัน

คู่มือการบริหาร จัดการหนี้ แผนบริหารจัดการหนี้ ตาราง จัดการหนี้ การบริหารจัดการหนี้ หมายถึง การวางแผนการใช้เงินในชีวิต ประ จํา วัน การจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการ หนี้ pdf ทฤษฎีการบริหารหนี้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 7 ประกอบด้วย ประโยชน์ ธุรกิจ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger System) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable System) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System) ระบบจัดซื้อ (Purchase Order System) ระบบขาย (Sale Order Processing System) ระบบควบคุมสินค้า (Inventory Control System)
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
เงินมัดจำ

เงินมัดจำ 3 ตัวอย่าง ผิดสัญญา ไม่คืนค่ามัดจำ

เงินมัดจำ เงินค่ามัดจำ คืออะไร ตัวอย่างมัดจำ บึนทึกบัญชีเงินมัดจำ ดังนี้ ผิดสัญญามัดจำ การริบเงินมัดจำ

Leave a Comment

Scroll to Top