การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการดังนี้

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_316305017

ในกรณีที่บริษัทเปิดให้จองหุ้น บริษัทส่งหนังสือไปยังผู้จองหุ้น ให้ส่งเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนดที่เรียกเก็บ ถ้าผู้จองไม่นำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนด บริษัทจะต้องทำการริบหุ้นแล้วปฏิบัติตามวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1).ริบหุ้นผู้จองซื้อหุ้นที่ผิดนัดได้ชำระแล้วทั้งจำนวน
2).ออกใบหุ้นให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นมาแล้วเต็มมูลค่า
3).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผิดนัดด้วยจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน
4).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผืดนัดด้วยจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นแล้ว หักด้วยผลขาดทุนและค่าใช้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการนำหุ้นที่ริบออกจำหน่ายอีก

ใส่ความเห็น