การประกันสังคมในประเทศไทย

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_318638066

การประกันสังคม สำหรับประเทศไทยแล้วนั้น เราทุกคนย่อมรู้จักประกันสังคมกันเป็นอย่างดี เนื่องจากประกันสังคมที่ถูกมองผ่าน ๆ เผิน ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป โดยที่มิใช่พนักงานหรือลูกจ้าง กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และตระหนักถึงอย่างมากที่สุด ซึ่งในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทนนั้น นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทยโดยเฉพาะ ที่สามารถจะให้หลักประกันแก่ลูกจ้าในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือพบเจอกับอันตราย หรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการทำงานนั่นเอง

ซึ่งกองทุนเงินทดแทนนี้ ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี 2515 ภายใต้การบริหาร ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติภายในฉบับที่ 103 และมีการระบุลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซึ่งในปีแรกของการให้ความคุ้มครองนั้น จะมีการครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างประมาณ 20 คนขึ้นไป โดยจะต้องอยู่อาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขอบเขตนี้จะค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไป จนกระทั่งครบทุกจังหวัดในที่สุด นับได้ว่าเป็นการคุ้มครองทั่วประเทศโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531นั่นเอง และในที่สุด ก็ได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม ในปี 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

โดยในส่วนของประกันสังคมนั้น สำหรับประเทศไทยแล้ว จะมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องของการประสบอันตรายต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตลอดจนกระทั่งเสียชีวิต ไม่ว่าสาเหตุอันเนื่องมาจากทำงานหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการคลอดบุตรของพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งจะมีการสงเคราะห์บุตร ชราภาพ หรือแม้กระทั่งการว่างงาน ทั้งหมดนี้จะมีการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ด้วย

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง

ใส่ความเห็น