การบัญชีสิ่งแวดล้อม 5 บทบาท กรณี EMA เกี่ยวกับ

บัญชีสิ่งแวดล้อม
Click to rate this post!
[Total: 4528 Average: 5]

แนวคิดการบัญชี

แนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อม

แนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อม EMA (Environmental Management Accounting) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั้งโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตัวอย่างวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่า การขาดแคลนทรัพยากรอากาศเป็นพิษ การทำลายแหล่งน้ำ การบัญชีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

การบัญชีสิ่งแวดล้อม EMA
การบัญชี สิ่งแวดล้อม EMA
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาธุรกิจซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่การบัญชีต้องเข้ามามีบทบาทแทบทั้งสิ้น
 2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ควรนำมาตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจการต่างๆอย่างจริงจัง การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสิ่งแวดล้อมของกิจการ นักบัญชีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชี นำเสนอรายงานต่อสาธารณชน หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการเป็นต้น

แนวคิดของบัญชีสิ่งแวดล้อม

การบัญชีสิ่งแวดล้อม
การบัญชีสิ่งแวดล้อม

การบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นการพยายามพัฒนาคิดค้นมาตรการในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาให้ได้ ตลอดจนการวัดมูลค่า การรับรู้และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน รายงานในรูปแบบใหม่ เพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ โดยทั่วไปการบัญชี สิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

 1. การรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุนและหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม
 2. การบัญชีสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 4. การวิเคราะห์ต้นทุนในเรื่องสำคัญๆเช่นพลังงานของเสียและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 5. การประเมินการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วย
 6. การประเมินต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
 7. การพัฒนาด้านการบัญชีโดยการนำเสนอข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สินและต้นทุนในด้านนิเวศวิทยาที่ไม่เป็นตัวเงิน

การบริหาร

การบริหารด้านสิ่งแวดล้อมย่อมกระทบต่อบทบาทของการบัญชีในแต่ละด้านดังนี้

 1. เมื่อกิจการมีรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักบัญชีจะพิจารณารายการดังกล่าว เพื่อบันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • หากที่ดินของกิจการมีสารปนเปื้อนจากมลพิษหรือกิจการมีเครื่องจักร ที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวได้ กิจการต้องพิจารณาถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่ของสินทรัพย์
  • กิจการอาจต้องพิจารณาตั้งค่าเผื่อสำหรับหายนะภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว
  • กิจการอาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กิจการประสบอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่นบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกแจ้งดำเนินการปรับจากการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้อง
  • ในงบกำไรขาดทุน กิจการอาจมีรายการต้นทุนที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนการขจัดหรือทำลายของเสีย และการทำความสะอาดโรงงานกิจการต้องวัดมูลค่าและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชีเรื่องการนำเสนองบการเงิน เป็นต้น
 2. การบัญชีบริหารมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของกิจการ บทบาทของนักบัญชีบริหารจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในเรื่อง การตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนและหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินและกลั่นกรองงบประมาณจ่ายลงทุน นักบัญชีจะนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้านการบัญชีบริหารมาประยุกต์กับเรื่องดังกล่าว นักบัญชีบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ และระบบการควบคุมต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การบัญชีบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ และระบบการควบคุมต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การบัญชีบริหารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่า การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม ประเมินผล และตัดสิใจในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 3. กิจการอาจเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเปลี่ยนแปลงระบบรายงานการเงิน โดยออกแบบระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการบริหารสิ่งแวดล้อม

นักบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอทางธุรกิจของบริษัท เช่น ในการซื้อหรือรวมกิจการ นักบัญชีโครงการจะช่วยตรวจสอบและประเมินกิจกรรมของบริษัทที่ถูกซื้อว่าได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรวมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบดังกล่าวอาจเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Compliance Audit) หรือ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

บทบาทการบัญชี

การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไป
การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไป

การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปดังนี้

 1. การตีราคาสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 2. การนำทักษะด้านบัญชีบริหารมาประยุกต์กับการบริหารสิ่งแวดล้อม
 3. การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 4. การประเมินตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอทางธุรกิจ การตระหนักถึงเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ แนวทางสำหรับการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม (เป็นวิธีตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 5. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่เป็นหลักการและแนวทาง

การบัญชี สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการจัดทำบัญชีที่รวบรวมเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานของธุรกิจซึ่งในบางครั้งจะนำข้อมูลไปแสดงรวมอยู่ในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นการทำบัญชีสิ่งแวดล้อมจึงครอบคลุมเรื่องของบัญชีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top