การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_263948846

การบันทึกการปฏิบัติงาน เป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งปัญหาที่พบและวิธีแก้ ไขปัญหาอาจบันทึกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เพื่อนำเป็นหลักฐานไปประเมินผลงานและจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการทำงานในครั้งต่อไป ซึ่งอาจบันทึกข้อมูลรายรับ -รายจ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อไว้ให้เป็นข้อมูลในการประเมินผลและการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ

ประโยชน์ของการบันทึกในการปฏิบัติงาน

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการบันทึกการปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ จะช่วยบันทึกความทรงจำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ และยังมีส่วนช่วยพัฒนานิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน

ในการบันทึกทรัพย์สินและหนี้สิน

การบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างที่ดิน, เครื่องจักรกลต่าง ๆ ,เครื่องมือ,อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ รวมถึงจำนวนผลผลิต, ผลผลิตที่คงเหลือ และจำนวนหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการผลิต ซึ่งในการบันทึกทรัพย์สิน – หนี้สินต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและยังมีส่วนช่วยในการดูข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหารายได้สุทธิต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแนวโน้มของราคาตลอดจนเหตุ การณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ผลิตทราบได้ว่ากิจการของตนเป็นอย่างไร

ข้อดีของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เป็นการทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายต่อการจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินโดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในรูปแบบฟอร์ม ที่กำหนดเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลของการดำเนินงาน โดยการทำของกิจการในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินกิจการโดยให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือเงินทุนเป็นจำนวนเท่าใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ตัวเงินสดและยอดบัญชีว่าถูกต้อง มีข้อผิดพลาดอย่างไร ซึ่งยังเป็นสถิติช่วยในการบริหาร การควบคุม การทำงบประมาณ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นช่วยในการคำนวณผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุน

 

การทำบัญชี และการจดบันทึกรายรับ- รายจ่ายยังช่วยเป็นหลักฐานในการบริหารงานและเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เป็นการช่วยความทรงจำ ซึ่งหากมีการจดบันทึกกิจการต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีการลงบัญชีที่ดี จะทำให้มีความเข้าใจในการจดบันทึก สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อการวางแผนต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts:

Lollapalooza 2014: Chromeo – Interview with Dave 1 and P-Thugg
การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน
DBD E-Filling' หรือการส่งงบการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
ทำไมถึงต้องมีการจัดเก็บภาษีอากร?
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้าบันทึกบัญชีอย่างไร
การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได้จริง
ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง
ลักษณะการสลักหลังเช็ค
การศึกษาหมายถึง
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
อากรแสตมป์ คืออะไร
การตลาดในโลกยุคออนไลน์
หลักการในการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี

ใส่ความเห็น