การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_167265644

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หมายถึง งบที่ทำขึ้นเมื่อยอดเงินคงเหลือของใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไม่เท่ากัน  เพื่อนำมาใช้เป็นข้อพิสูจน์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างของทั้งสองยอด

 สาเหตุที่ทำให้ยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการกับยอดเงินฝากคงเหลือตามใบแจ้งยอดไม่เท่ากัน สามารถเกิดได้จาก

1. กิจการบันทึกรายการเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร หรือลดยอดเงินฝากธนาคารเพียงฝ่ายเดียว

2. ธนาคารบันทึกรายการเพิ่มยอดและลดยอดในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือในใบแจ้งยอดเงินฝากของธนาคารเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้แจ้งให้กิจการทราบ

2.1 รายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียงฝ่ายเดียวกรณีนี้ทำให้ยอดเงินฝากธนาคารของกิจการต่ำกว่ายอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร เช่น

1. ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินให้กิจการได้ และบันทึกเพิ่มยอดในบัญชีกระแสรายวันแล้ว แต่กิจการยังไม่ทราบ เพื่อให้ยอดทั้งสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

2. ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ กิจการมียอดเงินฝากที่ธนาคารเมื่อธนาคารคิดดอกเบี้ยให้แก่กิจการ ธนาคารจะเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากของกิจการแล้วแต่กิจการยังไม่ทราบ เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

2.2 รายการที่ธนาคารบันทึกลดยอดหรือหักยอดเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารเพียงฝ่ายเดียว แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกลดยอด กรณีนี้ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการสูงกว่ายอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร ได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เมื่อธนาคารคิดค่าธรรมเนียมก็จะหักบัญชีเงินฝากของกิจการโดยยังไม่ได้แจ้งให้กิจการทราบ เพื่อให้ยอดทั้งสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการลดยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

2. เช็คคืน คือ เช็คที่กิจการได้รับมา และได้นำฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยที่กิจการและธนาคารได้บันทึกเพิ่มยอดในบัญชีทั้งสองฝ่ายแล้ว ต่อมาธนาคารได้เรียกเก็บเงินแต่ปรากฏว่าเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารก็จะลดยอดบัญชีเงินฝากของกิจการและกิจการจะทราบก็ต่อเมื่อได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการลดยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

3. กิจการให้ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนกิจการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของกิจการ กิจการจะทราบก็ต่อเมื่อได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

2.3. รายการที่กิจการหรือธนาคารบันทึกรายการผิดพลาด

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts:

สัญญาจ้างทำของ คือ
ประโยชน์ทางการตลาด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระะหว่างการดำเนินการชำระบัญชีในการบชำระบัญชี
รูปแบบบัญชีและรายงาน
เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด
น้องหมา น้องเหมียว สัตว์เลี้ยงมงคลประจำบ้าน เลือกให้ถูกชีวิตก็ดี๊ดี
ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอย่างไรถึงจะไม่เกิดปัญหา?
การฝากขายสินค้ามีประโยชน์อย่างไร?
บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ทำยังไงดี
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
ทรัพยากรธรรมชาติและการคำนวนมูลค่าสูญสิ้น
รามภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้
การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
After Effects Guru: Tracking and Stabilizing Footage

ใส่ความเห็น