การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม

[Total: 0    Average: 0/5]
        shutterstock_312706298
ณ วันสิ้นงวดการประเมินราคาสินค้าคงเหลือ หรือการตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม ก็เป็นงานที่มีความสำคัญ และจำเป็นอันหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีต้นทุน คือ การค้นหาเกณฑ์หรือวิธีการต่างๆ มาใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อจะได้แสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับความจำเป็นจริงมากที่สุด หากโรงงานหรือกิจการได้ทำการสะสมต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นในการผลิตไว้ตลอดทั้งปี และได้ทำการ ปันส่วนต้นทุนร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ร่วมตามเกณฑ์ หรือวิธีต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในวันสิ้นปี การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม ก็ควรใช้ต้นทุนต่อหน่วยนั้นๆ คูณกับจำนวนหน่วยคงเหลือที่ได้จากการตรวจนับ ณ วันสิ้นปีนั้นๆ แต่หากกิจการได้มีการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ในทุกๆ งวดการผลิต เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ร่วมในแต่ละงวด ก็จะไม่เท่ากัน คือ มีต้นทุนต่อหน่วยหลายตัว ซึ่งในประเด็นนี้ การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วมในวันสิ้นปี ก็อาจเลือกใช้วิธีการตีราคาแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน (First-in, First-out) หรือแบบเข้าหลังออกก่อน(Last-in, Last-out) เป็นต้น
(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง
ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติ
SpringFest One Fashion Show at the University of Michigan
ทำบัญชีเองควบคู่กับการบริหารธุรกิจเปิดใหม่ เพื่อไม่ให้ขาดทุน
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
บัญชีต้นทุน เครื่องมือสำคัญของนักบริหาร
การปันส่วนต้นทุนร่วมสามารถทำได้กี่วิธี?
การออมได้เพียงคุณรู้จักการใช้เงินให้เป็นก็พอ
ใครคือผู้ใช้ประโยชน์จากการบัญชีบ้างนะ ?
Kim Kardashian Shows Off Deep Cleavage In Plunging Top & Mini
ทรัพยากรธรรมชาติและการคำนวนมูลค่าสูญสิ้น
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้นกู้และพันธบัตร
What happens when your carryon is over the limit
เคล็ดลับ 3 ขั้นตอน ที่ทำให้หน้าใสปิ๊ง
รูปแบบของวิธีการบันทึกบัญชีกิจการร่วมค้า

ใส่ความเห็น