การตลาดกับดำเนินงานขององค์กร

[Total: 0    Average: 0/5]

     การตลาดเป็นเครื่องมือทางการบริหารการจัดการที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ได้นำการตลาดมาใช้ในการดำเนินงาน การเลือกใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้องค์กรสามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเช่นการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณการกุศลต่างๆ

   การตลาดกับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ

โดยทั่วไปการดำเนินงานขององค์กรจะมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุนการสร้างผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ทำให้การตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจในยุคปัจจุบัน

      การตลาดกับองค์กรสาธารณกุศล

เป็นการใช้หลักการตลาดเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นการเผยแพร่วัตถุประสงค์ในบทบาทหน้าที่เป้าหมายขององค์กรเพื่อสังคม หรือใช้เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กรและยังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือจะทำตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้สำเร็จ รวมถึงการแสวงหาทุนหรือความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ

การตลาดกับการบริหารในหน่วยงานรัฐ

การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อการบริหารหรือการปกครองประเทศ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสูงขึ้นโดยการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งพยายามก่อให้เกิดการว่าจ้างงานหรือการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานธุรกิจภายในประเทศหรือการส่งออกต่างประเทศไปยังตลาดโลกเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และยังส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นดีขึ้นตามลำดับ การบริหารงานที่ต้องก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ถึงหัวใจของการตลาดและกลไกการทำงานของการตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

                การตลาดกับองค์กรทางการเมือง

ซึ่งหมายถึงพรรคการเมืองหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่น สหภาพแรงงาน สมาพันธ์เกษตรรายย่อยภาคอีสาน การตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเริ่มตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารจัดการ รวมถึงความรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงที่เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของหลักการตลาดที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรทางการเมืองในยุคนี้มีภาพลักษณ์ที่ดี การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมทางการเมือง การเผยแพร่บทบาทหน้าที่โดยอาศัยปัจจัยด้านความก้าวหน้าของสื่อมวลชนมามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ
การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?
วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร
ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
แนวทางการปรับปรุง พัฒนาตนเอง ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต คอลคลิน
ใครก็ทำได้ ใครก็อยากทำ "อาชีพอิสระ"

ใส่ความเห็น