การจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี จำเป็นหรือไม่

[Total: 24   Average: 5/5]

สำนักงานตรวจสอบบัญชี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเริ่มต้นกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเปิดกิจการขนาดเล็กในรูปแบบกิจการคนเดียว หรือ การประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรูปห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด สิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องทำคือการทำบัญชีและส่งมอบบัญชีให้กับหน่วยงานของรัฐตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายอาจจะคิดไม่ถึงว่าการทำบัญชีนั้นมีประโยชน์คุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับองค์กรธุรกิจนั้น ๆ เอง รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงินอีกด้วย

ซึ่งการทำบัญชีถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ เพราะถ้าปราศจากจัดการทำบัญชีที่ดีแล้วธุรกิจอาจจะประสบปัญหาต่าง ๆ ไปจนถึงปิดฉากลงเลยก็เป็นได้ ในทางตรงกันข้ามหากมีการจัดการด้านภาษีที่ดี มีการวิเคราะห์จากผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ตัวเลขทางบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพจะช่วยอุดรอยรั่วต่างๆ และเป็นการพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทเลือกที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง โดยการจ้างพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างบริษัททำบัญชีหรือ สำนักงานตรวจสอบบัญชี แต่ข้อเสียคือ หากกิจการไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เพียงพออาจทำบัญชีผิดพลาด ทำให้กระทบงานหลายส่วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมาทีหลัง ดังนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานตรวจสอบบัญชี ให้เป็นผู้ทำบัญชีในกิจการของท่าน ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อ

สำนักงานตรวจสอบบัญชี คืออะไร

สำนักงานบัญชี เป็นสำนักงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการทางด้านบัญชี และ ภาษี ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบัญชี  ที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล และให้บริการและคำแนะนำการ จดทะเบียน บริษัท โดยการทำบัญชีและจัดทำงบการเงิน ต้องได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งการทำบัญชีและเก็บเอกสารทางบัญชี จะถูกจัดทำโดยผู้ชำนาญงานทางด้านบัญชี ซึ่งจะมีความถูกต้อง และ สามารถนำตัวเลขทางบัญชีไปบริหารจัดการวางแผนงานทางธุรกิจต่อได้

ข้อดีของการจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ภายนอก มีประโยชน์ ดังนี้

  1. มีความเชี่ยวชาญ

การจ้าง outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากการฝึกอบรมและประสบการณ์จากการตรวจสอบภายในจากหลากหลายองค์กรและธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ากิจกรรมตรวจสอบภายในที่ออกมามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  1. สะดวกและรวดเร็ว

การที่บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในขึ้นมานั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมให้คนเหล่านั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในประเภทธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้นการจัดจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชีภาพเอกชนซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเข้ามาให้บริการตรวจสอบภายในจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มกิจกรรมตรวจสอบภายในในทันที

  1. เป็นกลางและเที่ยงธรรม

คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี คือต้องมีความเที่ยงตรง ไม่มีอคติหรือความลำเอียงขณะการตรวจสอบ ซึ่งการจ้างบริษัทหรือสำนักงานเอกชนจะสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในองค์กรจึงทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ

  1. พนักงานในองค์กรยอมรับ

วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรบางแห่งอาจต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือสำหรับการทำงานจากบุคลากรในองค์กรเดียวกัน แต่ในทางกลับกันหากผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายนอกองค์กรอาจได้รับการยอมรับจากพนักงานทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ลดภาระค่าใช้จ่าย

หากบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในของตัวเองแล้วนั้น บริษัทจะต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการและการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วการจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกก็สามารถลดต้นทุนสำหรับกิจกรรมตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

ดังนั้น หากกิจการของคุณอยากพัฒนางานด้านตรวจสอบภายในและระบบบัญชีให้เข้มแข็ง ถูกต้อง แม่นยำและสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง ดังนั้นการพิจารณาเลือกบริษัท / สำนักงานตรวจสอบบัญชีเอกชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานก็นับว่ายังจำเป็นอยู่ในสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

(Visited 31 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น