การจัดโต๊ะหมู่บูชา 9 7 วิธีจัด ตั้ง ควรหันหน้าไปทางไหน พระ เทพ

การจัดโต๊ะหมู่บูชา
Click to rate this post!
[Total: 151 Average: 5]

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะหมู่บูชา

          โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือ สิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์ หรือพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ โดยประกอบด้วยเครื่องบูชา อันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างสูงของ

 

จัดโต๊ะหมู่บูชา
จัดโต๊ะหมู่บูชา

ผู้ที่สักการะ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย นอกจากนี้โต๊ะหมู่บูชาตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ว่า โต๊ะหมู่บูชาเป็นที่ตั้งเครื่องบูชาประกอบด้วยม้า ๔ ขา หลายตัวคุ้มกัน เป็นหมู่ มี หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ เดิมเรียกว่า “ม้าหมู่บูชา” โดยควรวางเครื่องสักการะบูชาที่คู่ควรเป็นสง่างาม เป็นจุดเด่นของบ้านหรือสถานที่ ดังนั้นจึงควรจัดโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสมสวยงาม

 

จัดโต๊ะหมู่บูชา
จัดโต๊ะหมู่บูชา

 

หลักในการจัดโต๊ะหมู่บูชา

1. การบูชา หมายถึง การแสดงความยกย่อง เคารพ สักการะแก่ผู้ที่เคารพนับถือ มี ๒ ประเภท     

 • อามิสบูชา การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งที่เหมาะสมอื่น ๆ
 • ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ในคุณความดี ตามธรรมคำสอนทางศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐสุด

2. เครื่องบูชาหลักที่ใช้ประกอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา ได้แก่ ธูป เทียน และดอกไม้ เหมือนการจัดเครื่องสักการะบูชาทั่วไป แต่สำหรับโต๊ะหมู่บูชา มีการกำหนดแบบมาตรฐานสำหรับโต๊ะหมู่บูชาแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ    

 • ๒.๑ ธูป เป็นของหอม เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ปกติใช้จำนวน ๓ ดอก หมายถึง บูชาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ
  • พระปัญญาคุณ ทรงมีพระปัญญาสูงสุด ประเสริฐสุดหาผู้เสมอมิได้
  • พระกรุณาคุณ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสมอกันในมวลสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า แม้แต่บุคคลที่มุ่งร้ายต่อพระองค์ ทรงหวังให้เกิดประโยชน์โดยสถานเดียว
  • พระปริสุทธิคุณ ทรงมีพระทัยผ่องใสบริสุทธิ์จากอาสวกิเลสทั้งมวล
 • เทียน เป็นสิ่งให้แสงสว่าง ใช้บูชาพระธรรม ซึ่งให้แสงสว่าง คือ ปัญญาแก่ผู้นำไปปฏิบัติ โดยปกติใช้เทียน ๑ คู่ เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พระธรรม และพระวินัย แต่ในการจัดโต๊ะหมู่บูชากำหนดให้ตั้งเทียนประดับตามที่กำหนดในแต่ละประเภทของโต๊ะหมู่ เช่น หมู่ ๕ ใช้เทียน ๔ คู่ หมู่ ๗ ใช้เทียน ๕ คู่ หมู่ ๙ ใช้เทียน ๖ คู่ แต่เมื่อบูชานิยมจุดเพียง ๑ คู่ ทึ่ตั้งอยู่ใกล้กับกระถางธูป
 • ดอกไม้ เป็นเครื่องหมายในการบูชาพระสงฆ์ ดอกไม้นานาพันธุ์ หากสีต่างชนิด เมื่อช่างดอกไม้ผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้นำมาร้อยเป็นพวงมาลัย ประดับในแจกันหรือภาชนะที่เหมาะสมย่อมดูสวยงาม เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น

3. ประเภทการจัดโต๊ะหมู่บูชา สามารถแบ่งได้เป็น ดังต่อไปนี้

 
โต๊ะหมู่ ๔ ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
 1. กระถางธูป 1 กระถาง
 2. เชิงเทียน 1 คู่
 3. พานดอกไม้ 2 พาน
 4. แจกัน 2 แจกัน
ต๊ะหมู่ ๕ ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
 1. กระถางธูป 1 กระถาง
 2. เชิงเทียน 1 คู่
 3. พานดอกไม้ 2 พาน
 4. แจกัน 2 แจกัน – กระถางธูป 1 กระถาง
 5. เชิงเทียน 4 คู่
 6. พานดอกไม้ 5 พาน
 7. แจกัน 2 แจกัน

จัดโต๊ะหมู่บูชา

 
โต๊ะหมู่ ๗ ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
 1. กระถางธูป 1 กระถาง
 2. เชิงเทียน 5 คู่
 3. พานดอกไม้ 5 พาน
 4. แจกัน 2 แจกัน
โต๊ะหมู่ ๙ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้
 1. กระถางธูป 1 กระถาง
 2. เชิงเทียน 5 คู่
 3. พานดอกไม้ 5 พาน
 4. แจกัน 2 แจกัน – กระถางธูป 1 กระถาง
 5. เชิงเทียน 6 คู่
 6. พานดอกไม้ 7 พาน
 7. แจกัน 3 แจกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชาดังกล่าว เป็นการจัดตามแบบโบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้คงอยู่สืบไป

 

จัดโต๊ะหมู่บูชาในบ้าน
จัดโต๊ะหมู่บูชาในบ้าน

หมายเหตุ :

 1. หากไม่มีโต๊ะหมู่ จะใช้ตั่งหรือโต๊ะอื่นๆ ที่พอเหมาะ ลักษณะไม่สูงไม่ต่ำและใหญ่เกินไปที่สะอาดแทนก็ได้
 2. นิยมตั้งโต๊ะหมู่หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก
 3. การตั้งเครื่องบูชานั้น ควรจัดให้เรียบร้อยงามตา อย่าให้มีสิ่งใดบังพระพุทธรูป ไม่ควรเอาเครื่องบูชาตั้งเสมอพระพุทธรูป
 4. ในกรณีที่โต๊ะหมู่บูชาที่ทาทองล่องชาด คือ มีสีทองด้านหนึ่งและสีแดงอีกด้านหนึ่ง ให้หันสีทองออกด้านหน้าสีแดงด้านหลัง บางรายรีบร้อนในการจัดวางสลับสีกันสีทองบ้างสีแดงบ้างซึ่งไม่ถูกต้อง
ขอบคุณที่มาบทความ:stou.ac.th/study/sumrit/9-59(500)/page4-9-59(500).html วันจันทร์, 9 พฤษภาคม 2565

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 9 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top