6 ขั้น จัดทำงบกระแสเงินสด ทางอ้อม กระดาษทำการ?

จัดทำงบกระแสเงินสด
วิธีทํางบกระแสเงินสด excel โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด ทางอ้อม กระแส เงินสด คํา น วณ ข้อใดไม่ใช่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน วิเคราะห์งบกระแส เงินสด ตัวอย่าง รายการใดจะนำมาหักออกจากกำไรสุทธิ เพื่อหาทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน
Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยใช้กระดาษทำการ

ในกรณีที่กิจการที่มีรายการที่ค่อนข้างซับซ้อน นักบัญชีจึงนิยมใช้กระดาษทำการงบกระแสเงินสดเข้าช่วยในการจำแนกรายการและการจัดทำงบกระแสเงินสด ซึ่งจะช่วยให้การจัดทำงบกระแสเงินสดทำได้ง่ายขึ้น โดยส่วนบนของกระดาษทำการงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการเดบิต และรายการเครดิต ขณะที่ส่วนล่างเป็นการจำแนกหัวข้อและรายการต่างๆ อันประกอบด้วยหัวข้อ “กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน” “กระแสเงินสดจากการลงทุน” และ “กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน” เพื่อให้สะดวกต่อการที่จะยกยอดไปแสดงในงบกระแสเงินสด รูปแบบของกระดาษทำการงบกระแสเงินสดจะประกอบด้วยการจัดทำงบกระแสเงินสด

 1. งบดุลเปรียบเทียบ
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มาตรฐานการบัญชีไม่อนุญาตให้แสดงเป็นยอดสุทธิ เช่น เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ เงินลงทุนระยะยาว เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นต้น
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากประจำและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนเป็นต้น
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าเสื่อมราคา บัญชีค่าตัดจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เงินปันผลรับ กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่มิใช่เงินสด เช่น การซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้สินโดยตรงหรือโดยการทำสัญญาเช่าชนิดการเงิน การซื้อกิจการโดยการออกหุ้นทุน การรับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ การแปลงสภาพหนี้และ หรือ หุ้นบุริมสิทธิไปเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหนี้สินระยะสั้นไปเป็นหนี้สินระยะยาว การจ่ายหุ้นปันผล การแสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
 6. รายละเอียดการตั้งสำรองต่างๆ ณ วันสิ้นงวด เช่น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสด

ขยายรายละเอียด ขั้นตอนการจัดทำ งบกระแสเงินสด ดังนี้

 1. สรุปรายการในงบดุลโดยแบ่งออกเป็นรายการยอดดุลเดบิต และรายการยอดดุลเครดิต โดยจำแนกบัญชีประเภทสินทรัพย์และบัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้เป็นรายการยอดดุลเดบิตและบัญชีปรับมูลค่าต่างๆ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบัญชีประเภทหนี้สินและส่วนทุนเป็นรายการยอดดุลเครดิต เป็นต้น
 2. บันทึกยอดคงเหลือยกมาต้นงวด (ยอดคงเหลือของปลายงวดก่อน) และยอดคงเหลือยกไป (ยอดคงเหลือของปลายงวดปัจจุบัน) ของแต่ละบัญชีลงในกระดาษทำการตามช่องที่ระบุ “ยอดคงเหลือต้นงวด” และ “ยอดคงเหลือปลายงวด”
 3. บันทึกจำนวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี ลงในช่อง “รายการกระทบระหว่างปี” โดยอาศัยหลักการที่ว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและลดลงทางด้านเครดิต ขณะที่หนี้สิน ส่วนทุนและบัญชีปรับมูลค่า (ยกเว้นส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้) เพิ่มขึ้นทางด้านเครดิต และลดลงทางด้านเดบิต
 4. ตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ณ วันสิ้นงวด โดยการกระทบยอดคงเหลือยกมาต้นงวดกับรายการปรับปรุงซึ่งจะต้องได้ยอดเท่ากับยอดคงเหลือ
 5. รวมยอดเดบิตและเครดิต หากยอดดุลเดบิตสูงกว่ายอดดุลเครดิตให้บันทึกผลต่างระหว่างยอดดุลเดบิตและเครดิตที่เกิดขึ้นลงในช่อง “รายการกระทบระหว่างปี” ทางด้านเดบิตของบัญชี “เงินสดและเงินฝากธนาคาร” และทางด้านเครดิตของรายการ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น” และทางด้านเครดิ ตของรายการ “เงินสดและเงินฝากธนาคาร”
 6. นำยอดคงเหลือในบัญชี “เงินสดและเงินฝากธนาคาร” ณ วันต้นงวดบวก (หัก) กับรายการเดบิต (เครดิต) ในช่อง “รายการกระทบระหว่างปี” ที่บันทึกไว้ หากการบันทึกรายการเป็นไปอย่างถูกต้องผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะต้องมีจำนวนเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชี “เงินสดและเงินฝากธนาคาร” ณ วันปลายงวด
 7. คัดลอกรายการทั้งหมดที่บันทึกไว้ในกระดาษทำการ ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมดำเนินงาน” “กิจกรรมลงทุน” และ “กิจกรรมจัดหาเงิน” ลงในงบกระแสเงินสด โดยเริ่มต้นด้วย “เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน” “เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุน” และ “เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน” พร้อมทั้งแสดงยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นระหว่างงวด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น ระหว่างงวดจะต้องมีจำนวนเท่ากับผลรวมของเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุนและเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน นอกจากนี้ให้แสดงการกระทบยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น ระหว่างงวดโดยรวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นระหว่างงวดกับ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด” ผลรวมที่เกิดขึ้นจะต้องมีจำนวนเท่ากับ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด”

สรุปการจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งรายการปรับปรุงต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในกระดาษทำการมิใช่รายการที่จะนำไปบันทึกในสมุดรายวันหรือนำไปผ่านบัญชีแต่อย่างใด และมิใช่รายการปรับปรุงหรือแก้ไขบัญชีต่างๆในงบดุล หากแต่เป็นรายการที่แสดงในกระดาษทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ งบกระแสเงินสดเท่านั้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

5 แตกต่างกันอย่างไรระหว่างหมากรุกแบบเก่า หมากรุกแบบสมัยใหม่?

ความหมายของหมากรุกแต่ละตัว หมากรุกไทย มีตัวอะไรบ้าง หมากรุกไทยกับสากล ต่างกันยังไง ตัวหมากรุก มีอะไรบ้าง หมากรุกสากล หมากรุกสากล วิธีเล่น หมากรุกมีกี่ตัว การเดินหมากรุกไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสนอราคา1

QUOTATION ใบเสนอราคา 2 อังกฤษ มี ตัวอย่าง นำไปใช้ แบบง่ายๆ?

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

5 เล่นเกมส์จับคู่ภาพเหมือน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการจดจำ?

การใช้เกมประกอบการสอน การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ วิธีการเล่นเกมการศึกษา การเล่นเกมอย่างถูกวิธี คำถาม เกี่ยวกับการเล่นเกม การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน วิจัย วิธีการเล่นเกม ตอบ คำถาม การสร้างเกมการศึกษา ออนไลน์
ปก รำวงมาตรฐาน

10 เพลง ท่ารํารําวงมาตรฐาน เนื้อร้อง เกิดสมัยใด แต่งกายเจ๋ง!

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

15 ผู้พัฒนาเกมส์คือใคร เส้นทางลัด ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ผู้พัฒนาเกม ภาษาอังกฤษ นักพัฒนาเกม เงินเดือน นักพัฒนาเกม ในไทย นักพัฒนาเกม หน้าที่ อาชีพนักพัฒนาเกม นักพัฒนาเกม คุณสมบัติ สายงานอาชีพด้านเกม คือ นักพัฒนาเกม ข้อดี ข้อเสีย ออนไลน์

15 วิธีการใช้การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขาย สินค้า รู้ อย่างฮา!

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน แผนการเพิ่มยอดขาย ไอเดียการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์

5 เกมส์นี้มีอีสปอร์ต หรือการแข่งขันออนไลน์ หรือไม่?

e-sport มีเกมอะไรบ้าง e-sport คืออะไร แบ่งเป็น 3 ประเภท e-sport thailand e-sport game e-sport เขียนยังไง การแข่งขัน e-sport e-sport ย่อมาจาก e sport เป็นกีฬาหรือไม่ ออนไลน์
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 15+ ไอเดีย เขียน พูดให้น่าสนใจ ประทับใจไปตลอด!

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

Leave a Comment

Scroll to Top