การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี กระจายภาระภาษีที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_158595803

การกรระจายภาระภาษีในระหว่างงวดบัญชี คือ การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ของรายการนี้ในงบกำไรขาดทุน เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ รายการพิเศษ รายการปรุบปรุงกำไรของปีก่อนกับกำไรสะสมต้นปี รายการปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียทั้งสิ้นจะถูกกระจายไปแสดงในงบกำไรขาดทุน (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำหรับรายการพิเศษ) ในงบกำไรสะสม (รายการปรับปุรงของงวดปีก่อนที่มีผลต่อภาษีเงินได้) และในงบดุล (เฉพาะส่วนของภาษีที่ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกำไรสะสม)
ข้อสนับสนุนในการกระจายภาษี คือ ภาษีควรจะแสดงไว้ควบคู่กับรายการที่ก่อให้เกิดภาษีขึ้นในงบการเงิน ถ้านำภาษีเงินได้ทั้งหมดไปแสดงหักก่อนที่จะไก้กำไรก่อนรายการพิเศษแล้ว จะทำให้มีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้
1.กำไรก่อนรายกาารพิเศษไม่ถูกต้องเพราะจะแสดงกำรไที่หักภาษีแล้ว แต่ภาษีนั้นมิใช่เป็นภาษีของการดำเนิงานปัจจุบัน
2.รายการพิเศษจะแสดงจำนวนก่อนหักหรือบวกภาษีแทนที่จะเป็นจำนวนสุทธิ (หลังหักหรือบวกภาษี) ซึ่งไม่ถูกต้อง
3.กำไรสุทธิประจำปีที่ไม่ถูกต้อง เพราะได้นำภาษีสำหรับรายการปรุบปรุงกำไรปีก่อนบวกหรือหักแล้ว
4.กำไรสะสมต้นปีที่ปรับปรุงแล้วไม่ถูกต้อง เพราะรายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน มิใช่จำนวนสุทธิหลังจากบวกหรือหักภาษีแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง
อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข
ยกเลิกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา
การออมเงินกับวิธีง่าย ๆ สำหรับทุก ๆ คน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
เคล็ดลับของการเริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
เอกสารประกอบการบัญทึกบัญชี
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
We Found the Sexiest Lingerie on the Internet
การบันทึกรายการบัญชีระบบต้นทุนงานช่วงเพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
การออมเงินที่คุณเองก็คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน
แฟชั่นมาแรง ปี 2017 ของสาววัยทำงาน

ใส่ความเห็น