กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_183720413

การใช้แรงงานเด็ก

-ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง

-ในกรณีที่ต้องการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง ต้องปฏิบัติดังนี้

1.แจ้งการจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงาตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน

2.จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3.แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน

-ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง

-ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่าง 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา

-ห้ามมิให้ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts:

การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง

ใส่ความเห็น