กฎของลูกเสือ สามัญ 7 สํารอง คําปฏิญาณ

กฎของลูกเสือ
Click to rate this post!
[Total: 586 Average: 5]

กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

กฎของลูกเสือสามัญ

กฎของลูกเสือสำรองมีอะไรบ้าง

 1. ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
 2. ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง 

กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้อ 10 คืออะไร

 1. ลูกเสือ มีเกียรติเชื่อถือได้
 2. ลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 3. ลูกเสือ มีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 4. ลูกเสือ เป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 5. ลูกเสือ เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 6. ลูกเสือ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 7. ลูกเสือ เชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 8. ลูกเสือ มีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 9. ลูกเสือ เป็นผู้มัธยัสถ์
 10. ลูกเสือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

กฎของลูกเสื้อสามัญ

คําปฏิญาณของลูกเสือ

คําปฏิญาณของลูกเสือ สำรอง  2 ข้อ

ข้าสัญญาว่า
 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

คําปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 • ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

คําปฏิญาณของลูกเสือ

 

ความหมาย กฎของลูกเสือสามัญ 10 ข้อ

 • ข้อ 1 ” ลูกเสือ มีเกียรติเชื่อถือได้ ” ( A scouts is to be Trusted )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ
 • ข้อ 2ลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ( A scout is loyal )
  • หมายถึง เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน
 • ข้อ 3 ” ลูกเสือ มีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น “ ( A scout duty is to be useful and to help others )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย
 • ข้อ 4 ” ลูกเสือ เป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก “ ( Scout is a friend to all and a brother to every other Scout )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ข้อ 5 ” ลูกเสือ เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย “ ( A scout is Courteous ) 
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน
 • ข้อ 6 ” ลูกเสือ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ “ (A scout is a Friend to animals)
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดหรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย
 • ข้อ 7 ” ลูกเสือ ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ” ( A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question )
  • หมายถึง ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจากภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ
 • ข้อ 8 ” ลูกเสือ มีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก “ ( A scout Smiles and under difficulties )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตามก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น
 • ข้อ 9 ” ลูกเสือ เป็นผู้มัธยัสถ์ ” ( A scout is Thrifty )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
 • ข้อ 10 ” ลูกเสือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” ( A Scout is clean in thought word and deed ) 
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหาย รวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า “สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด” จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว

กฏของลูกเสือ

คติพจน์ ลูกเสือ คําปฏิญาณตนของลูกเสือ

 • ลูก เสือสำรอง : ทำดีที่สุด
 • ลูก เสือสามัญ : จงเตรียมพร้อม
 • ลูก เสือสามัญรุ่นใหญ่ : มองไกล
 • ลูก เสือวิสามัญ : บริการ
คติพจน์
คติพจน์

เพลงกฎของลูกเสือ 10 ข้อ

 

ที่มา:สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เพลงกฎของลูกเสือ 10 ข้อมีอะไรบ้าง

 1. ลูกเสือมีเกียรติวินัยมั่น
 2. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยิ่ง
 3. ลูกเสือบำเพ็ญตน
 4. เป็นมิตรของคนทุกคน
 5. สุภาพชนชื่นใจ
 6. ลูกเสือมีใจเมตตา
 7. บิดรมารดานบไหว้
 8. ร่าเริง และแจ่มใส
 9. อดออม ถนอมไว้
 10. งามกาย วาจาใจ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปป

การใช้การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจออนไลน์

social media marketing หมายถึง social media marketing ข้อดี ข้อเสีย social media marketing มีอะไรบ้าง Social Media Marketing ตัวอย่าง social media marketing สมัครงาน social media ใช้ทำการตลาดได้อย่างไร social media marketing ข้อควรระวัง ลักษณะของ social media marketing
ฝันเห็นคนตาย

ฝันเห็นคนตาย 7 เลข ถึงเสียชีวิต เพื่อน แฟน ญาติ

ฝันเห็นคนตาย ฝันเห็นคนตาย ฝันว่าเห็นญาติตาย ฝันเห็นคนอื่นตาย ฝันเห็นการฆ่า ฝันว่าเห็นการฆาตกรรม ฝันเห็นงานศพ / ฝันเห็นที่ฝั่งศพ ฝันว่าเผาศพ ฝันว่าฝังศพ ฝันเห็นรถศพ ฝันเห็นโลงศพ ฝันเห็นศพลอยน้ำ ฝันว่าเอาศพไปซ่อน
จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา 7 โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่าง ออนไลน์

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
ปก แผนการเงินธุรกิจ

ตัวอย่างแผนการเงินธุรกิจ มีอะไรบ้าง sme น่าสนใจ

ตัวอย่างแผนการเงินธุรกิจ การวางแผนการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ ตัวอย่างการวางแผนทางการเงิน ตัวอย่างแผนธุรกิจ sme ที่น่าสนใจ ตัวอย่างการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร การวางแผนการเงินและการลงทุน

Leave a Comment

Scroll to Top